Privacystatement AVG

Privacyverklaring Wilma van Ginkel Healing House Cascaya

Healing House Cascaya gevestigd aan het Gooszenstraat 1 7415 CL Deventer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mw WPW van Ginkel is eigenaar en functionaris gegevensbescherming van Healing House Cascaya. Zij is te bereiken via info@cascaya.nl.

 • Adres: Gooszenstraat 1 7415 CL Deventer;
 • telefoon: 06-52862796
 • website: www.cascaya.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Healing House Cascaya verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geboortedatum.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als zij zich toch aandienen, is toestemming nodig van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cascaya.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Healing House Cascaya verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening (organiseren van activiteiten) of levering van producten uit te kunnen voeren;
 • het afhandelen van jouw betaling;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Healing House Cascaya verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Healing House Cascaya neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Healing House Cascaya) tussen zit.

Healing House Cascaya gebruikt een computer waar e-mails binnenkomen van aanmeldingen, waarbij belangstellenden hun gegevens opgeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Healing House Cascaya  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Healing House Cascaya verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals aan kloosters waar retraites plaatsvinden.

Healing House Cascaya verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Healing House Cascaya  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Healing House Cascaya  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand opgeslagen hebben naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cascaya.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Healing House Cascaya wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Healing House Cascaya  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cascaya.nl

Wilma van Ginkel, Healing House Cascaya November 2018